Elgjakt

RINGEBU, Gudbrandsdalen:

Kart: Statens kartverk nr. 2509/98

Pakken består av: Elgjakt sammen med lokalt jaktlag, inkludert husvære og eventuelle andre tjenester.


Terreng nr. 1, Stulskjølen

Terrenget ligger på østsida av Gudbrandsdalslågen mellom Nordåa og Søråa, med base på Nordstulen seter, 13 km fra Ringebu sentrum. Mot øst ender terrenget ved grensen til Statsallmenningene. Tellende jaktareal er 40.000 da, som ligger 500 – 1050 moh. og inkluderer varierende vegetasjonstyper slik som granskog, blanding av gran og furuskog, bjørkeskog og snaufjell med myrer. Hovedterrenget er slakt hellende med låge koller og åser og er lett å ferdes i, men avgrenses av djupe v-daler ved Nord og Søråa. Det er gode bilveger til setergrendene Nordstulen og Sørstulen med mange skogsveier ut i skogområdene.

Jaktlaget består av 10 erfarne jegere med 6 elghunder. Jakta drives på tradisjonelt vis med postering og bruk av laushund og/eller bandhund. Postene tildeles etter loddtrekning. Gjestejegerne kan, hvis ønskelig, få guide. Postene er tilrettelagt og ryddet og det eksisterer noen tårn. Stulskjølen er et godt elgterreng med høg fellingsprosent.

Dagen før jaktstart vil det arrangeres prøveskyting og våpenkontroll. Gjestene vil dessuten bli instruert om jaktmåte, regler, terrengforhold og andre obligatoriske saker.

Husvære
Dette vil avhenge av gjestenes ønsker og behov, men det er flere setrer i området, som kan brukes. Vanlig, god standard uten strøm og vann. Gjestene kan eventuelt ta med familie og egne opplegg kan ordnes på forespørsel. Mat og stell kan inngå.

Tidsrom
Den ordinære jakta varer fra 25/9 til 31/10. Første jaktperiode er: 24/9 - 29/9, standard opplegg er 4 dagers jakt og 6 dagers opphold. Annen varighet kan avtales.

Tildelte kvote for 2004 er følgende: 14 elger. I tillegg 3 – 4 hjort sammen med Venabygd.

Antall gjestejegere: 1 – 3

Prisantydning
Nærmere opplysninger hos Ringebu Natur.
Tlf.: 97 68 79 50.

Andre opplysninger
Ankomst dagen før jaktstart. Oppmøte Ringebu stasjon etter avtale. Transport til og fra Gardermoen, Lillehammer, eller andre steder, kan ordnes. Kjøtt, som kan kjøpes til kr. 80,00/kg, behandles etter avtale og kan eventuelt foredles hos lokal pølsemaker. Flere opplysninger fås hos Ringebu Natur.

 

 

År
Kvote
Felling
Felling %
2005
12
10
83
2003
14
14
100
2002
14
14
100
2001
13
11
85

032

036

033

062

061

 

RINGEBU, Gudbrandsdalen:
Kart: Statens kartverk nr. 2509/98

Pakken består av: Elgjakt sammen med lokalt jaktlag. Husvære og eventuelle andre tjenester kommer i tillegg.

Terreng nr. 2, Venabygd Midtre

Venabygd er ei fjellbygd i Ringebu kommune der grunneierne er
organisert i Venabygd grunneierlag, som på vegne av medlemmene bestyrer jaktretten. Grunneierlaget disponerer 80.000 da og laget samarbeider med Kjønås Utmarkslag om felles driftsplan. Det totale arealet i driftsplanområdet er 150.000 da.
Dette samarbeidet har pågått siden 1996 og fellinga de senere årene har ligget på ca. 50 dyr pr. år for hele driftsplanområdet. Arealet til Venabygd grunneierlag er delt inn i tre terreng: Venabygd Sør, Venabygd Midtre og Venabygd Nord.

Terrenget til Venabygd Midtre er på ca. 25.000 da og er avgrenset av Frya elv i vest, Rv 27 i sør, Ådalsbekken i nord og statsalmenningene i øst. Hovedtreslaget er gran, men med en god del bjørkeskog mot fjellet. Terrenget har en del myrområder og noen hogstfelt; de beste jaktområdene ligger fra ca. 700 moh. og helt opp til snaufjellet ca. 950 moh. Det er ryddet bra med poster i terrenget og det er bygget gapahuker på noen av disse, noe som gjør at det er mulig å jakte effektivt selv under dårlige værforhold, fordi postene holder seg tørre. Det eksisterer to jakttårn. Terrenget er meget lettgått og det er bra med bilveier inn i terrenget.

Midtre Venabygd er et godt elgterreng med høg fellingsprosent. Jaktlaget har jaktet på terrenget sammenhengende siden 1992 og har i denne perioden felt 90 elger. Jaktlaget startet opprinnelig med 4 mann, men er senere utvidet til 7 mann. Hele jaktlaget bor i kommunen og de fleste er grunneiere i Venabygd. Alderen på jegerne er fra 31 til 58 år, (gj, snitt 42 år.)

Jakta drives som posteringsjakt, der det benyttes bandhund for å drive elgen mot postrekka. Jaktlaget har 3 elghunder, derav 1 godkjent ettersøkshund. Jaktdagen deles vanligvis inn i tre deler: først et jaktskift som starter i grålysningen om morgenen og varer til ca. kl. 10 - 11 når alle samles på felles kvileplass for en matbit og litt hygge, (kvile på samme sted hver dag.) Jakta startes opp igjen ca. kl 13 - 14 og det blir da jaktet et kveldsskift, som oftest varer til mørket faller på. Det blir vanligvis felt flest elger den første uka, og ofte 80 – 90 % av totalkvota de første to ukene. Det er også vanlig at oksen/oksene felles første uka. Vanlig praksis er at postene som skal benyttes i det aktuelle området fordeles ved loddtrekning. Ved felling av dyr stoppes jakta og alle samles på fallet, deretter fraktes dyret ut av terrenget, og resten av skiftet går ofte med til slakting.

Dagen før jaktstart blir det arrangert prøveskyting og våpenkontroll. Gjestene vil dessuten bli instruert om jaktmåte, regler, terrengforhold og andre obligatoriske saker.

Husvære
Dette vil avhenge av gjestenes ønsker og behov, men det er flere setrer, campingplasser og hotell i området som kan brukes. Setrene har vanlig, god standard uten strøm og vann. Gjestene kan eventuelt ta med familie og egne opplegg kan ordnes på forespørsel. Mat og stell kan inngå.

Tidsrom
Den ordinære jakta varer fra 25/9 til 31/10. Effektiv gjeste-jaktperiode er: 25/9 - 28/9, standard opplegg er 4 dagers jakt og 6 dagers opphold. Annen varighet kan avtales.

Tildelte kvote for 2004 er følgende: 8 elger, derav 1 okse. I tillegg 3 – 4 hjort sammen med Kjønås. Gjestene skyter fritt av kvoten; merk trofeavgiften.

Antall gjestejegere: 1 – 2

Prisantydning
inklusive eget husvære: 1 jeger kr. 10000, 2 jegere 17000. Husværet kan etter ønske være på seter eller på komfortable hytter på campingplass. Fellingsavgift kr. 2000. Trofeavgift på voksen okse uansett størrelse: kr. 5000

Endelig pris avhenger av gjestenes ønsker og behov og regnes ut separat for hvert enkelt tilfelle. Be om tilbud.

Andre opplysninger
Ankomst dagen før jaktstart. Oppmøte Ringebu stasjon etter avtale. Transport til og fra Gardermoen, Lillehammer, eller andre steder, kan ordnes. Kjøtt, som kan kjøpes til kr. 80,00/kg, behandles etter avtale og kan eventuelt foredles hos lokal pølsemaker. Flere opplysninger fås hos Ringebu Natur.

År
Kvote
Felling
Felling %
Største gevir
2003
9 + tillegg
10
111
2 okser 10 og 13 spir
2002
8 + tillegg
11
137
2 okser 10 og 12 spir
2001
8 + tillegg
8
100
Okse 10 spir

 


035

034

 

 

Brekkom Utmarkslag

Pakken består av: elgjakt sammen med lokale jegere,
inkludert husvære og kost.

Gjestejakt på elg

Brekkom ligger i Ringebu Kommune, Gudbrandsdalen.

Brekkom har et areal på 70 000 dekar.
fordelt på tre terreng. Terrenget består av
gran, furu og bjørk, samt en del myr.
terrenget strekker seg fra tettbebyggelse
til snaufjell. Det er bilveier og skogsveier
ut i områdene, med lett ankomst på post.

Jaktlaget består av ca.6 jegere og elghunder.

Jaktlaget har en kvote på ca 10-12 dyr,
som består okser, koller, ungdyr og
Mulighet for å felle hjort.


Husvære

Jegerne har husvære på setrene, som er
av god standard, uten innlagt vann og strøm.

Tidsrom
Jakta starter 25/9,og varer til 31/10.
Gjestejakta går over 4 dager, og kan avtales
med Ringebu Natur

År
Kvote
Felling
Felling %
2005
27
23
85
2004
27
26
96
2003
29
20
69
2002
40
33
82,5


Ved interesse ta kontakt med Ringebu Natur,
tlf. 97 68 79 50


055

 

001

 

Gjestejakt på elg.

Fåvang, Gudbrandsdalen.

Elgjakt sammen med lokalt jaktlag.

Terrenget: Baklia.

Ca. 24 000 da stort terreng, beliggende på østsida av Gudbrandsdalslågen/dalen, ca. 8 km fra Fåvang sentrum.
Nordvendt li med varierende vegetasjonstyper, slik som gran, furu og bjørkeskog. Terrenget
ligger 500 – 1000 moh. Både myr og snaufjell inngår. Terrenget er hellende li av middels vanskelighetsgrad, fra det helt lette til det noe tyngre. Kort vei til de fleste postene, fra 5 til ca. 30 min.

Jaktlaget består av 8 jegere. Noen med lang erfaring, opp til 50 år, og en yngre garde med relativ få år i gemet. Jakta drives på tradisjonelt vis med postering og bruk av hund, vanligvis løshund. Det er også anledning til lurjakt og smygjakt hvis ønskelig. Gjesten/e kan om ønskelig delta sammen med hundefører på løshundjakt eller få guiding i jakta fra erfarne jegere.

Baklia er et tradisjonelt meget godt terreng med 100 % fellig + tilleggsdyr hvert år.
Nåværende jaktlag har jaktet på terrenget i 15 år, med kvoter fra 20 dyr til nåværende kvote
på 9 dyr. Postene er lokalisert til dels i tårn eller på gode oversiktlige steder på myrer eller ved
hogstflater.

Antall gjester kan være inntil 2 stk.
Periode 24.09 – 29.10 dvs. 6 dager opphold 4 dager jakt.
Det er også mulighet til å felle hjort på felles kvote med naboterreng.

 

 

År
 
Kvote
Felling
Felling %
2005
 
9
9
100
2004
 
9 + tillegg
11
122
2003
 
9 + tillegg
10
111
2002
 
10 + tillegg
12
120

056

057

058

059

060

 

 

ringebunatur logo

Du er her: Home Elgjakt